Alex Reid's panel show appearances

Alex Reid (born 1975-07-21[ref]) has appeared in 6 episodes between 2010-2012. Alex Reid on IMDB. Alex Reid on Wikipedia.

2010
2011
2012
  1. 2012-05-28 / Loose Women
  2. 2012-02-14 / Loose Women
  3. 2011-09-08 / Celebrity Juice
  4. 2011-06-17 / 8 Out of 10 Cats
  5. 2010-12-15 / Loose Women
  6. 2010-08-17 / Shooting Stars